Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera

Allmänna villkor för medlemskap i workspace

Gäller för konsumenter och från och med 2021-10-25.

1. Medlemsavtalet

Beyond Us, org.nr 559016-1559, (”Beyond Us”) tillhandahåller en coworkingtjänst för medlemmar (”Workspace”). Medlemmen har, i egenskap av konsument, ingått ett medlemsavtal för Workspace och dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av medlemsavtalet mellan parterna.

2. Medlemskap

Medlemskap i Workspace är kostnadsfritt.

För att beviljas medlemskap krävs att medlemmen är minst 18 år och har rätt att ingå bindande avtal. Medlemskapet ger medlemmen möjlighet att köpa medlemskort som ger tillgång till Workspace-arean, i den utsträckning som framgår av medlemskortet. Inom ramen för Workspace arrangeras även event för medlemmar.

3. Medlemskort

Genom medlemskapet i Workspace kan medlemmen köpa något av följande typer av medlemskort:

  1. ett medlemskort som i mån av plats ger rätt att använda Workspace-arean och tillgång till dusch, handduk och tvål,  med början från angivet datum och under en månad (”månadspass”);
  2. ett medlemskort som i mån av plats ger rätt att använda Workspace-arean vid ett visst antal gånger under en angiven tidsperiod (”klippkort”); och
  3. ett medlemskort som i mån av plats ger rätt att använda Workspace-arean en viss angiven dag (”dagspass”).
    Medlemskorten är inte personliga utan kan användas av annan, förutsatt att den som använder ett medlemskort själv är medlem i Workspace.

4. Tillgång till Workspace

Vid köp av något medlemskort får medlemmen tillgång till Workspace kontorsservice, såsom trådlöst nätverk, ett begränsat antal utskrifter, rabatterade priser på mötesrum samt kaffe, te och vatten. I Workspace-arean finns bland annat skrivbord, ett begränsat antal datorskärmar, loungemöbler och annan inredning som lämpar sig för flexibelt kontorsarbete och dessa får användas enligt först-till-kvarn-principen. Workspace är bemannad under de på hemsidan angivna öppettiderna (med undantag för dag före röd dag, storhelger, semestertider eller liknande).

Det är inte tillåtet för personer utan giltigt medlemskort att använda Workspace-arean för coworking.

Gemensam användning

Medlemmen är medveten om och accepterar att många olika personer kan komma att vistas samtidigt inom Workspace-arean. Medlemmen har inte något inflytande över vilka andra som får ingå medlemsavtal eller vistas i Workspace-arean.

Öppna utrymmen

Om övriga medlemmar inte störs kan de öppna utrymmena i mån av plats användas för spontana möten, utan extra kostnad. För sådana möten i de öppna utrymmena krävs att samtliga personer är medlemmar i Workspace och köper någon form av medlemskort.
Som huvudregel är de öppna utrymmena inte bokningsbara, men om medlemmen ska arrangera ett möte och önskar boka ett öppet utrymme mot extra kostnad ska Beyond Us kontaktas för en offert.
Kapacitet
Workspace-arean har en maxkapacitet med hänsyn till bland annat brandregler och begränsningar i ventilations- och kylanläggningen. Om Workspace-arean vid något tillfälle är full har Beyond Us rätt att neka medlemmar och mötesgäster tillträde.

5. Konferensservice

Konferensservice kan köpas mot en extra kostnad. I konferensservice ingår eget mötesrum och dit får medlemmen ta med sig mötesgäster som inte är medlemmar i Workspace. Det maximala antalet personer per möte är begränsat till det bokade mötesrummets kapacitet eller den tillgängliga kapaciteten inom Workspace-arean vid mötestillfället.
Medlemmen ansvarar för sina mötesgäster och ska vara närvarande under hela tiden som besöket pågår samt ansvarar för att mötesgästerna lämnar Workspace-arean efter mötet.

6. Betalning

Betalning för medlemskort, övriga tjänster och produkter görs i förskott i Beyond Us butik.
Medlemmen har inte rätt till återbetalning av betalt medlemskort som vid tidpunkten för upphörandet av medlemskapet inte helt eller delvis använts. Om en medlem med dagspass nekas tillträde av Beyond Us avbokas dock köpet av dagspasset och betald ersättning återbetalas.

7. Avbokning

Medlemskort, övriga tjänster och produkter kan kostnadsfritt avbokas senast 48 timmar innan tjänsten ska påbörjas eller produkten tillhandahållas och då återbetalas betalt belopp.

8.Ändringar av allmänna villkoren

Beyond Us har rätt att ensidigt ändra allmänna villkoren (inkl. omfattningen av tjänster och produkter) under avtalstiden. En ändring träder ikraft en (1) månad efter det att Beyond Us skriftligen har informerat medlemmen om ändringen eller vid det senare datumet som har angivits i meddelandet.

Om Beyond Us genomför betydande ändringar av allmänna villkoren som påverkar medlemmen negativt har medlemmen rätt att säga upp medlemsavtalet, utan uppsägningstid, till upphörande dagen före ikraftträdandet av ändringarna.

9. Medlemmens ansvar

Medlemmen ansvarar för alla skador som har orsakats av medlemmen eller annan som medlemmen ansvarar för.
Beyond Us har rätt att med omedelbar verkan stänga av en medlem som inte följer vad som anges i medlemsavtalet, allmänna villkoren, trivsel- och ordningsreglerna, eller på annat sätt missköter sig. En avstängning medför att medlemmen inte längre har tillträde till Workspace-arean, utan rätt till återbetalning eller annan kompensation. Medlemmen ansvarar för att medlemmens mötesgäster inte missköter sig på något sätt.

En medlem som lämnar Workspace-arean ska plocka undan efter sig och inte lämna kvar några personliga tillhörigheter. Vid den angivna tidpunkten som framgår av trivsel- och ordningsreglerna har Beyond Us rätt att dagligen låsa upp de skåp som är avsedda för tillfällig förvaring och samla ihop kvarlämnade tillhörigheter. Beyond Us ansvarar inte för stöld eller förlust av sådana tillhörigheter som medlem har tagit med sig till Workspace-arean. Detta gäller oavsett om tillhörigheterna har varit inlåsta eller inte. Beyond Us sparar ihopsamlade tillhörigheter i tre månader och har därefter rätt att göra sig av med dem. Beyond Us ansvarar inte för förlust av sådana tillhörigheter, inte ens under tremånadersperioden.

10. Beyond Us ansvar m.m.

Beyond Us ska tillse att Workspace-arean finns tillgänglig under avtalstiden, med undantag för begränsad tillgänglighet vid tillfälliga tekniska problem, avbrott i leverans eller vid avstängning av delar av Workspace-arean som krävs för ombyggnad, underhåll eller reparation. Beyond Us ansvarar för att sådana planerade åtgärder meddelas i förväg till medlemmen via den e-postadress som medlemmen har uppgivit till Beyond Us. Medlemmen ska skyndsamt anmäla fel eller brist som uppstår vid användningen av Workspace för att ge Beyond Us möjlighet att avhjälpa felet eller bristen så snart som möjligt

Medlemmen förlorar rätten att göra fel eller brist gällande om medlemmen reklamerar för sent. Ev. ersättning för skada omfattar aldrig förlust i näringsverksamhet.

11. Force majeure m.m.

Beyond Us är inte skyldigt att fullgöra sina åtaganden eller betala skadestånd om åtagandena inte alls eller endast till en onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av omständighet som Beyond Us inte råder över och inte heller har kunnat förutse.

12. Avtalstid

Medlemsavtalet gäller direkt från tidpunkten för ingåendet och löper tills vidare.

Part har rätt att säga upp medlemsavtalet med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid, dock tidigast till det datum som inköpt medlemskort löper ut.

13. Upphörande på grund av avtalsbrott

Om medlemmen i något väsentligt hänseende åsidosätter sina förpliktelser enligt medlemsavtalet och rättelse inte sker inom åtta vardagar från att medlemmen mottagit ett skriftligt meddelande om rättelse, har Beyond Us rätt att säga upp medlemsavtalet till omedelbart upphörande utan att drabbas av ersättningsskyldighet.

14. Meddelanden

All information från Beyond Us avseende medlemsavtalet och Workspace i övrigt kommer i första hand att skickas till den e-postadress som medlemmen har uppgivit.

Meddelande som skickats per e-post anses ha mottagits samma dag som avsändandet. Meddelande som överlämnats personligen eller skickats med bud anses ha mottagits samma dag som det överlämnats. Meddelande som skickats med rekommenderad post anses ha mottagits två vardagar efter inlämnandet till postombud.

Medlemmen ska utan dröjsmål meddela Beyond Us vid ändring av kontaktuppgifter.

15. Personuppgifter

Vasakronan AB (publ), org.nr 556061-4603, är personuppgiftsansvarig för alla helägda bolag inom Vasakronan-koncernen, däribland Beyond Us, och behandlar personuppgifter bland annat för att fullgöra och administrera rättigheter och skyldigheter enligt medlemsavtalet. Medlemmen ansvarar för att personuppgifterna i Workspace medlemsregister hålls uppdaterade. Utförlig information om behandling av personuppgifter finns på vår hemsida.

16. Tvist

Uppstår tvist mellan Beyond Us och medlemmen ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas kan medlemmen göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning.
Båda parterna har alltid rätt att begära att en tvist prövas av allmän domstol.

17. Övrigt

Beyond Us har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt medlemsavtalet till annat bolag inom samma koncern, utan medlemmens skriftliga medgivande, förutsatt att det övertagande bolaget kan förväntas fullgöra medlemsavtalet på ett för medlemmen tillfredsställande sätt. Vidare har Beyond Us rätt att använda underentreprenörer.
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått medlemsavtalet ersätts av innehållet i medlemsavtalet.

18. Kontakt

Beyond Us AB, org.nr 559016-1559
Besöksadress: Södra Vallgatan 5 i Malmö
Postadress: Box 30074, 104 25 Stockholm
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559016155901
Epost: hello@beyondus.se
Telefon: 040-46 42 42